CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG LÀ GÌ

  -  
","product_id":0,"type":1,"date":1573705666,"date_text":"1 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4025\/705762\/chu-nghia-duy-vat-bien-chung-la-gi-lay-vi-du-minh-hoa.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"diepmai.0108


Bạn đang xem: Chủ nghĩa duy vật biện chứng là gì

gmail.com","name":"Hiep Pham","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"diepmai.0108
*

Lý luận nhận thức duy vật biện chứng là nhận thức và thực tiễn

Thực tiễn là hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử và xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội.

Thực tiễn bao gồm hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động chính trị xã hội và hoạt động khoa học, trong đó, hoạt động sản xuất vật chất đóng vai trò quyết định, chi phối đối với các hoạt động còn lại. (Có tiền và tài sản rồi thì mới nghĩ đến chuyện đảm bảo ổn định an ninh xã hội và phát triển khoa học là tiền đề để tạo ra của cải, vật chất mới)

Nhận thức là quá trình phản án tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc của con người trên cơ sở thực tiễn, nhằm tạo ra tri thức về thế giới khách quan đó. Nhận thức gồm nhận thức cảm tính (cảm giác, tri giác và biểu tượng) và nhận thức lý tính (khái niệm, phán đoán và suy lý)

Mối liên hệ giữa thực tiễn và nhận thức: Đối với nhận thức, thực tiễn đóng vai trò là cơ sở, động lực, mục đích của nhận thức và tiêu chuẩn chân lý, kiểm tra tính chân lý của quá trình nhận thức. Thực tiễn là cơ sở và mục đích của nhận thức. Đồng thời, qua hoạt động thực tiễn đem lại cho con người những tài liệu cho nhận thức, giúp nhận thức nắm bắt được bản chất, quy luật vận động của thế giới.

Ví dụ: Khi học các môn vật lý, hóa học, học sinh thường được tham gia các buổi thí nghiệm song song với các buổi học lý thuyết, các buổi thí nghiệm này chính là thực tiễn để kiểm tra lại đúng đắn của lý thuyết mình vừa học. Đồng thời, trước khi đưa ra các chân lý thì các nhà khoa học đã có quá trình nghiên cứu thực tiễn để đưa ra quy luật.
Xem thêm: What Is The Meaning Of "You Are My Boo Là Gì ? Viết Tắt Của Babyboo Là Gì

L\u00fd lu\u1eadn nh\u1eadn th\u1ee9c duy v\u1eadt bi\u1ec7n ch\u1ee9ng l\u00e0 nh\u1eadn th\u1ee9c v\u00e0 th\u1ef1c ti\u1ec5n\nTh\u1ef1c ti\u1ec5n l\u00e0 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng v\u1eadt ch\u1ea5t c\u00f3 m\u1ee5c \u0111\u00edch, mang t\u00ednh l\u1ecbch s\u1eed v\u00e0 x\u00e3 h\u1ed9i c\u1ee7a con ng\u01b0\u1eddi nh\u1eb1m c\u1ea3i bi\u1ebfn t\u1ef1 nhi\u00ean v\u00e0 x\u00e3 h\u1ed9i.\nTh\u1ef1c ti\u1ec5n bao g\u1ed3m ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng s\u1ea3n xu\u1ea5t v\u1eadt ch\u1ea5t, ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng ch\u00ednh tr\u1ecb x\u00e3 h\u1ed9i v\u00e0 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng khoa h\u1ecdc, trong \u0111\u00f3, ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng s\u1ea3n xu\u1ea5t v\u1eadt ch\u1ea5t \u0111\u00f3ng vai tr\u00f2 quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh, chi ph\u1ed1i \u0111\u1ed1i v\u1edbi c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u00f2n l\u1ea1i. (C\u00f3 ti\u1ec1n v\u00e0 t\u00e0i s\u1ea3n r\u1ed3i th\u00ec m\u1edbi ngh\u0129 \u0111\u1ebfn chuy\u1ec7n \u0111\u1ea3m b\u1ea3o \u1ed5n \u0111\u1ecbnh an ninh x\u00e3 h\u1ed9i v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n khoa h\u1ecdc l\u00e0 ti\u1ec1n \u0111\u1ec1 \u0111\u1ec3 t\u1ea1o ra c\u1ee7a c\u1ea3i, v\u1eadt ch\u1ea5t m\u1edbi)\nNh\u1eadn th\u1ee9c l\u00e0 qu\u00e1 tr\u00ecnh ph\u1ea3n \u00e1n t\u00edch c\u1ef1c, t\u1ef1 gi\u00e1c v\u00e0 s\u00e1ng t\u1ea1o th\u1ebf gi\u1edbi kh\u00e1ch quan v\u00e0o b\u1ed9 \u00f3c c\u1ee7a con ng\u01b0\u1eddi tr\u00ean c\u01a1 s\u1edf th\u1ef1c ti\u1ec5n, nh\u1eb1m t\u1ea1o ra tri th\u1ee9c v\u1ec1 th\u1ebf gi\u1edbi kh\u00e1ch quan \u0111\u00f3. Nh\u1eadn th\u1ee9c g\u1ed3m nh\u1eadn th\u1ee9c c\u1ea3m t\u00ednh (c\u1ea3m gi\u00e1c, tri gi\u00e1c v\u00e0 bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng) v\u00e0 nh\u1eadn th\u1ee9c l\u00fd t\u00ednh (kh\u00e1i ni\u1ec7m, ph\u00e1n \u0111o\u00e1n v\u00e0 suy l\u00fd)\nM\u1ed1i li\u00ean h\u1ec7 gi\u1eefa th\u1ef1c ti\u1ec5n v\u00e0 nh\u1eadn th\u1ee9c: \u0110\u1ed1i v\u1edbi nh\u1eadn th\u1ee9c, th\u1ef1c ti\u1ec5n \u0111\u00f3ng vai tr\u00f2 l\u00e0 c\u01a1 s\u1edf, \u0111\u1ed9ng l\u1ef1c, m\u1ee5c \u0111\u00edch c\u1ee7a nh\u1eadn th\u1ee9c v\u00e0 ti\u00eau chu\u1ea9n ch\u00e2n l\u00fd, ki\u1ec3m tra t\u00ednh ch\u00e2n l\u00fd c\u1ee7a qu\u00e1 tr\u00ecnh nh\u1eadn th\u1ee9c. Th\u1ef1c ti\u1ec5n l\u00e0 c\u01a1 s\u1edf v\u00e0 m\u1ee5c \u0111\u00edch c\u1ee7a nh\u1eadn th\u1ee9c. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, qua ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng th\u1ef1c ti\u1ec5n \u0111em l\u1ea1i cho con ng\u01b0\u1eddi nh\u1eefng t\u00e0i li\u1ec7u cho nh\u1eadn th\u1ee9c, gi\u00fap nh\u1eadn th\u1ee9c n\u1eafm b\u1eaft \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ea3n ch\u1ea5t, quy lu\u1eadt v\u1eadn \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a th\u1ebf gi\u1edbi.\nV\u00ed d\u1ee5: Khi h\u1ecdc c\u00e1c m\u00f4n v\u1eadt l\u00fd, h\u00f3a h\u1ecdc, h\u1ecdc sinh th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c tham gia c\u00e1c bu\u1ed5i th\u00ed nghi\u1ec7m song song v\u1edbi c\u00e1c bu\u1ed5i h\u1ecdc l\u00fd thuy\u1ebft, c\u00e1c bu\u1ed5i th\u00ed nghi\u1ec7m n\u00e0y ch\u00ednh l\u00e0 th\u1ef1c ti\u1ec5n \u0111\u1ec3 ki\u1ec3m tra l\u1ea1i \u0111\u00fang \u0111\u1eafn c\u1ee7a l\u00fd thuy\u1ebft m\u00ecnh v\u1eeba h\u1ecdc. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, tr\u01b0\u1edbc khi \u0111\u01b0a ra c\u00e1c ch\u00e2n l\u00fd th\u00ec c\u00e1c nh\u00e0 khoa h\u1ecdc \u0111\u00e3 c\u00f3 qu\u00e1 tr\u00ecnh nghi\u00ean c\u1ee9u th\u1ef1c ti\u1ec5n \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0a ra quy lu\u1eadt.\nngu\u1ed3n: danluat.thuvienphapluat.vn","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"1 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":705762,"user":{"id":1,"login_name":"huonglymai0707
gmail.com","name":"Linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"huonglymai0707


Xem thêm: Cách Phối Đồ Với Quần Jean Rách: 5 Cách Kết Hợp Chuẩn Từng Milimet

Sự khác nhau của ba chủ nghĩa duy vật: Chủ nghĩa duy vật chất phác, chủ nghĩa duy vật siêu hình và chủ nghĩa duy vật biện chứng là gì?