Đầy Rẫy Hay Đầy Dẫy

  -  
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "đầy dẫy", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng vnggroup.com.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ đầy dẫy, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ đầy dẫy trong bộ từ điển Từ điển Tiếng vnggroup.com.vnệt

1. Sự gian ác đầy dẫy.

Bạn đang xem: đầy rẫy hay đầy dẫy

2. Bom đạn đầy dẫy khắp nơi”.

3. đầy dẫy khó khăn, lầm than.

4. Nó đầy dẫy trên truyền hình.

5. Trái đất đầy-dẫy tài-sản Ngài”.

6. Bụng chúng đầy dẫy điều gian dối”.

7. Sự gian ác đầy dẫy quá đỗi!

8. 10 Vườn nho đầy dẫy khắp xứ.

9. Đầy dẫy các châu ngọc thiêng liêng!

10. Nhà cửa sẽ đầy dẫy cú đại bàng.

11. Trái đất đầy dẫy sự không tin kính.

12. Cuộc sống đầy dẫy những điều bấp bênh.

13. Đầy dẫy sự vui mừng và thánh linh

14. Sao có đầy dẫy cãi lẫy, xung đột?

15. Những điều buồn chán đầy dẫy trên tin tức.

16. Trái đất lần nữa đầy dẫy sự hung bạo.

17. Thế giới đầy dẫy các vấn đề nan giải.

18. Trái lại, sẽ có đầy dẫy thức ăn an toàn.

19. 15 “Đầy-dẫy lòng thương-xót và bông-trái lành”.

20. Trái đất đầy-dẫy tài-sản Ngài” (Thi-thiên 104:24).

21. Vậy xứ lại đầy dẫy tội ác và sự hung bạo.

22. Lãnh thổ họ sẽ chiếm đầy dẫy sự thờ hình tượng.

23. Thánh thư chứa đựng đầy dẫy các tấm gương như vậy.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lập Bảng Chi Tiêu Cá Nhân Hàng Tháng Chi Tiết Nhất

24. Trong hàng ngũ của họ có đầy dẫy sự giả hình.

25. (Lu-ca 3:16) Vào Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN, khoảng 120 môn đồ được “đầy-dẫy Đức Thánh-Linh”—hiển nhiên họ không đầy dẫy một người.

26. Ít lâu sau nước đầy dẫy tội ác và sự hung bạo.

27. Đúng là Đức Giê-hô-va “đầy-dẫy ân-huệ”, tức đầy dẫy lòng yêu thương nhân từ, và vui thích biểu lộ lòng thương xót khi có lý do.

28. Khi thế gian đầy dẫy sự hiểu biết về Đức Chúa Trời

29. Thi-thiên 104:24 nói: “Trái đất đầy-dẫy tài-sản Ngài”.

30. Người hay tự ái và ích kỷ cũng đầy dẫy khắp nơi.

31. Sự hung ác, tham lam và vô tình đầy dẫy khắp nơi.

32. “Bởi vì do sự đầy-dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.

33. Dưới lớp lá là môi trường sống của đầy dẫy các sinh vật.

34. Thế giới đầy dẫy vấn đề mà sao bạn vẫn bình thản vậy?

35. Sơn: Theo anh, một người có thể đầy dẫy một người khác không?

36. Vì lỗi lầm ngươi đầy dẫy nên sự oán giận ngươi đầy tràn”.

37. Bởi vì do sự đầy-dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra”.

38. Cây thuộc giống cam quít mọc hoang, dừa và chuối cũng đầy dẫy.

39. Trong thời của Nô-ê, trái đất cũng “đầy-dẫy sự hung-ác”.

40. Rất có thể dọc theo các bức tường có đầy dẫy hình tượng.

41. Lời Đức Chúa Trời đầy dẫy lẽ thật như vàng và đá quý.

42. Đời sống trong thế giới này thường đầy dẫy “nhọc nhằn khổ não”.

43. THẾ GIỚI tự nhiên đầy dẫy những công trình sáng tạo kỳ diệu.

Xem thêm: Thuê Bao Dcom Là Gì - Gói Cước Dcom 4G Viettel

44. Vào thời Nô-ê, tại sao trái đất “đầy-dẫy sự hung-ác”?

45. 7 Xứ của họ cũng đầy dẫy bạc vàng, và các kho tàng của họ thì vô tận; xứ của họ cũng đầy dẫy ngựa, và xe ngựa của họ đông vô số kể.