NOEL LÀ NGÀY NÀO TRONG NĂM, BAO NHIÊU DƯƠNG LỊCH?

  -