Tơ Capron Được Điều Chế Bằng Phản Ứng Gì

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tơ capron được điều chế từ monome nào sau đây ?

A.

Bạn đang xem: Tơ capron được điều chế bằng phản ứng gì

axit metacrylic.

B.caprolactam.

C.phenol.

D.axit caproic.


*


Capron là một tơ

*
sợi tổng hợp, được điều chế từ monome (chất đơn phân) là Caprolactam Một loại tơ Capron có khối lượng phân tử là 14 916 đvC. Số đơn vị mắt xích có trong phân tử loại tơ sợi này là:

A.200

B.150

C.66

D.132


Axit epsilon -amino caproic được dùng để điều chế tơ nilon-6. Công thức của axit epsilon -amino caproic là

A. H 2 N – ( C H 2 ) 6 – C O O H

B. H 2 N – ( C H 2 ) 4 – C O O H

C. H 2 N – ( C H 2 ) 3 – C O O H

D. H 2 N – ( C H 2 ) 5 – C O O H


Cho các phát biểu sau:

(a) Vinyl axetat không làm mất màu dung dịch brom.

(b) Anilin và phenol đều làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường.

(c) Trùng ngưng caprolactam thu được tơ capron.

(d) Cao su lưu hoá, amilopectin của tinh bột là những polime có cấu trúc mạng không gian.

(e) Peptit, tinh bột, xenlulozơ và tơ lapsan đều bị thủy phân trong môi trường axit hoặc bazơ, đun nóng.

(g) Glucozơ, axit glutamic, sobitol đều là các hợp chất hữu cơ tạp chức.

Số nhận định đúng là:

A. 2.

B.3.

C.1.

D.4.


Cho các polime sau: tơ nilon-6,6 (a); poli(ure-fomanđehit) (b); tơ nitron (c); teflon (d); poli(metyl metacrylat) (e); poli(phenol-fomanđehit) (f); capron (g). Dãy gồm các polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là :

A.(b), (c), (d).

B.(c), (d), (e), (g).

C.(a), (b), (f).

D.(b), (d), (e).


Cho các phát biểu sau:

(a) Axit gluconic được tạo thành từ phản ứng oxi hóa glucozơ bằng nước brom.

(b) Trùng ngưng caprolactam tạo ra capron.

Xem thêm: Correctly Là Gì - Nghĩa Của Từ Correctly

(c) Xenlulozơ là nguyên liệu để sản xuất tơ xenlulozơ axetat.

(d) Fructozơ là chất kết tinh, không tan trong nước.

(e) Mantozơ và saccarozơ là đồng phân của nhau.

Số phát biểu đúng

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.


Cho các phát biểu sau:

(a) Axit gluconic được tạo thành từ phản ứng oxi hóa glucozơ bằng nước brom.

(b) Trùng ngưng caprolactam tạo ra capron.

(c) Xenlulozơ là nguyên liệu để sản xuất tơ xenlulozơ axetat.

(d) Fructozơ là chất kết tinh, không tan trong nước.

(e) Mantozơ và saccarozơ là đồng phân của nhau.

Số phát biểu đúng

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2


Cho các phát biểu sau đây:

(1) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

(2) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.

(3) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

(4) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn.

(5) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ.

(6) Tinh bột là một trong những nguồn lương thực cơ bản của con người.

(7) Muối natri glutamat là thành phần chính của bột ngọt.

(8) Khi thủy phân hoàn toàn các protein đơn giản sẽ thu được hỗn hợp các a và b amino axit.

(9) Trùng ngưng axit w-amino caproic sẽ thu được tơ nilon-6.

(10) Tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ nitron, tơ tằm đều thuộc loại tơ poliamit.

Số phát biểu đúng là?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4


Lớp 12 Hóa học
1
0

Policaproamit (nilon-6) có thể điều chế được từ axit ε - a m i n o c a p r o i c hoặc caprolactam. Để có 8,475 kg n i l o n - 6 (với hiệu suất các quá trình điều chế là 75%) thì khối lượng của axit ε - a m i n o c a p r o i c sử dụng nhiều hơn khối lượng caprolactam là

A. 1,80 kg

B. 3,60 kg

C. 1,35 kg

D. 2,40 kg


Lớp 12 Hóa học
1
0

Cho các polime sau: nhựa PVC; thuỷ tinh hữu cơ; tơ nilon – 6, 6; cao su isopren; tơ lapsan; tơ capron; teflon; tơ visco; poli (vinyl xianua) và tơ enang. Số lượng các polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome tương ứng là:

A.4

B.6

C.

Xem thêm: " Doki Doki Là Gì ? Doki Doki Nghĩa Là Gì Doki Doki Có Nghĩa Là Gì

5

D.7


Lớp 12 Hóa học
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN